EP39 ลมขวางกับเส้นทางชีวิต

https://www.podbean.com/media/share/pb-a93mr-d45a44

EP39 ลมขวางกับเส้นทางชีวิต

ลมขวางกับเส้นทางชีวิต

มีสิ่งที่เกี่ยวข้องและเหมือนกันที่น่าศึกษาและเรียนรู้

ฟังได้จากเรื่องเล่าวันนี้นะครับ