EP40 Bully ไวรัสร้ายของสังคม

https://www.podbean.com/media/share/pb-j3vau-d48cf3

EP40 Bully ไวรัสร้ายของสังคม

เพียงเพราะคำว่า “แตกต่าง”

ทำให้ไวรัสร้ายแพร่กระจายไปทั่วสังคม 

“บูลลี่”ปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข