EP41 เล่าเรื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยแปลง

https://www.podbean.com/media/share/pb-8j9dy-d4e250

EP41 เล่าเรื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

ผมเรียกตัวเองว่านักเล่าเรื่อง

ความสุขของการเล่าเรื่อง

และพลังของเรื่องเล่าคืออะไร

มาฟังกันในเรื่องเล่าวันนี้ครับ