“สงครามแย่งชิงหน้ากาก”

“สงครามแย่งชิงหน้ากาก”
เส้นทางสายไหม เส้นใหม่
เส้นทางการเดินทางของสินค้าที่สำคัญที่สุดในเวลานี้
ที่ทุกคนต่างหวงแหนอย่างสุดชีวิต
“หน้ากากอนามัย”

https://www.blockdit.com/articles/5e8709c9bbef5e0c26d7e270