EP72 สัมภาษณ์พี่ฮิม ประสิทธิ์ องอาจตระกูล

https://www.podbean.com/media/share/pb-3u3kz-dacbcd

EP72  สัมภาษณ์พี่ฮิม ประสิทธิ์ องอาจตระกูล 

100 วัน 100 เรื่องราว

วันที่ 10 เรื่องที่ 10

พี่ฮิมกับแนวความคิดที่ผมเรียกว่าความคิด 2 ด้าน 

ชวนให้เราคิด 2 มุมมอง 

ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์

เป็นเข็มทิศชีวิตที่ดีสำหรับเวลานี้ครับ 

มาฟังเรื่องราวดีๆด้วยกันครับ